Обучения

КУРС ПОДДЪРЖАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЖИЗНЕНИ ФУНКЦИИ И КУРС ПЪРВА ПОМОЩ С АВТОМАТИЧЕН ВЪНШЕН ДЕФИБРИЛАТОР – КПР/АВД

/5 учебни часа = 1/2 ден/

Курсът е практически и изгражда у участниците умения за разпознаване и оказване на първа помощ при състояние на безсъзнание, проблеми с дишането и сърдечната дейност и първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор.
Провежда се от квалифицирани инструктори на FirstAidbg.com, а програмата е съобразена с програмата на Европейския съвет по ресусцитация за обучение на немедицински лица. Курсът е с практическа насоченост, като практическите упражнения се провеждат в малки подгрупи с индивидуален подход.

Съдържание на курса: “Поддържане на основните жизнени функции и първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор”: 

  • Първа помощ – понятие, цели и принципи на оказващия първа помощ
  • Алгоритъм за оказване на първа помощ. Безопасност.
  • Установяване на състоянието на пострадалия
  • Първа помощ при спиране на сърцето
  • Първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор
  • Първа помощ при безсъзнание
  • Първа помощ при задавяне


Знаете ли, че….?