Курс по BLS/AED – Основно поддържане на живота и автоматична външна дефибрилация
на Европейския съвет по ресусцитация
Basic Life Support and Automated External Defibrillaton, European Resuscitation Council

5 учебни часа = 1/2 ден

Фондация Първите три минути е единствената организация, оторизирана да провежда в България курсовете BLS/AED на ERC.

Кардио-пулмоналналната ресусцитация и при първа възможност автоматичната външна дефибрилация са базовите мерки за оказване на помощ на човек със сърдечен арест. Курсовете по BLS/AED на ERC се провеждат от сертифицирани инструктори по специално разработена програма. Обучението по BLS и AED е интерактивен процес, който дава както знания, така и практически умения. Част от тези знания и умения се придовибат чрез самообучение и онлайн обучение преди практическата част на курса. Курсът се предлага на български и английски език.

Автоматичните външни дефибрилатори са широко достъпни в цяла Европа и навлизат бързо и в България. Този курс включва обучение за използване на автоматичен външен дефибрилатор, когато такъв е наличен. Ако няма наличен дефибрилатор, започнете BLS и изчакайте професионална медицинска помощ.

Уменията за BLS са фундаментални. Компетентността за BLS е задължително изискване за участие във всички курсове на по-високо ниво на ERC.

Основни характеристики на курса

  • Аудитория: Всеки, независимо от предварителната подготовка и възрастта
  • Теория: Курсът е практически
  • Практическа част: Половин ден (минимум 4 часа практически упражнения) 
  • Сертификат: 3 години валидност, широко признат в Европа, Америка, Австралия, Азия и Африка

Виж още

Други възможности за обучение