Курс по КПР/АВД

Курс по кардио-пулмонална ресусцитация и автоматична външна дефибрилация

5 учебни часа = 1/2 ден

Курсът по КПР/АВД се провежда от квалифицирани инструктори на Училище по първа помощ на FirstAidbg.com по програма, съобразена с насоките на Европейския съвет по ресусцитация за обучение на немедицински лица. Курсът е практически и изгражда у участниците умения за разпознаване и оказване на първа помощ при състояние на безсъзнание, проблеми с дишането и сърдечната дейност и първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор. Практическите упражнения се провеждат в малки подгрупи с индивидуален подход, като всеки отделен участник усвоява уменията за КПР и АВД под наблюдението и насоките на инструктор.
Курсът се провежда се за група до 12 души с 2ма инструктори. Предлага се на български и английски език.

Съдържание на курса:

  • Първа помощ – понятие, цели и принципи на оказващия първа помощ
  • Алгоритъм за оказване на първа помощ. Безопасност
  • Установяване на състоянието на пострадалия
  • Първа помощ при спиране на сърцето
  • Първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор
  • Първа помощ при безсъзнание
  • Първа помощ при задавяне

Виж още

Други възможности за обучение